VANN OG AVLØP

Vi er akkreditert for alle mikrobiologiske analyser for drikkevann, samt de fleste kjemiske parametre.

For utføring av utvidede analyser har vi utstrakt samarbeid med andre laboratorier i landet.

Vi utfører oppdrag for offentlige og private vannverk på vestlandet. SLab kan tilby gode priser, hurtige analysesvar og varsling ved avvikende resultater.

Bestillingsskjema drikkevann (213kB)

Vi er akkreditert for alle mikrobiologiske analyser for drikkevann, samt de fleste kjemiske parametre.

For utføring av utvidede analyser har vi utstrakt samarbeid med andre laboratorier i landet.

Vi utfører oppdrag for offentlige og private vannverk på vestlandet. SLab kan tilby gode priser, hurtige analysesvar og varsling ved avvikende resultater.

Under ser du et eksempel på en liten analysepakke :

Total antall bakterier 22°C
Koliforme bakterier
E.coli
Intestinale enterokokker
pH
Fargetall
Turbiditet

Bestillingsskjema drikkevann (213kB)

For å ha kontroll på drikkevannet kreves det rutinemessige

analyser, utført ved akkreditert laboratorium.

For skip som produserer eget drikkevann om bord vil det være flere krav enn for vannforsyning i skip som kun bunkrer drikkevann fra land.

Under ser du et eksempel på en analysepakke for skip/offshore:

Total antall bakterier 22°C
koliforme bakterier
E.coli
Intestinale enterokokker
Clostridium perfringens
konduktivitet
turbiditet
pH
fargetall
kalsium
jern
kobber
lukt og smak


Bestillingsskjema drikkevann (213kB)

Vannrapport 128 – Nok, Godt og sikkert drikkevann offshore (fhi.no)

For offentlige svømmehaller/Badeanlegg skal det tas analyser av vannkvalitetsparametre med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassengbadet.

Når klor (hypokloritt) brukes som desinfeksjonsmiddel, skal det med jevne mellomrom tas prøver av fritt og bundet klor.

Det er viktig å ha kontroll på dosering av desinfeksjonsmiddel og justering av pH for å sikre at sikre god badevannskvalitet.  Feil bruk av kjemikalier kan gi irritasjon i øyne og økt bakterievekst kan forårsake infeksjoner og utslett.

Er badevannet offentlig er vannkvaliteten regulert gjennom «Bassengvannforskriften» og skal analyseres jevnlig.

Er badevannet offentlig er vannkvaliteten regulert gjennom «Bassengvannforskriften» og skal analyseres jevnlig.

Bassengpakken:

Total antall bakterier 37 °C
Pseudomonas aeruginosa
pH
Turbiditet
Fargetall
KOFMn

Ved dusjanlegg kan det være tilrådelig å vurdere forekomst av Legionella

For friluftsbad/strand sjø- og ferskvann bør det i badesesongen undersøkes:

E.coli
Intestinale enterokokker

Bestillingsskjema badevann

Badevannsforskriften (lovdata.no)

Kontroll av badevannskvalitet friluft (fhi.no)

Utslipp av avløpsvann er regulert gjennom forurensingsforskriften. Dette innbefatter både utslipp av sanitæravløpsvann (kloakk), utslipp fra ulike industribedrifter, samt oljeholdig avløpsvann fra f.eks. oljeavskillere. Prøver av avløpsvann må ofte tas jevnt over en eller flere dager. Kommunale og private virksomheter med vesentlig utslipp skal ha utslippstillatelse fra Fylkesmannen med egne spesifiserte krav til analyser av avløpsvann, og/eller slam. For sanitært avløpsvann testes normalt
Suspendert stoff Biokjemisk oksygenforbruk (BOF-5) Totalt fosfor
Avløpsvann fra industrivirksomheter kan inkludere
Suspendert stoff Biokjemisk oksygenforbruk (BOF-5) Kjemisk oksygenforbruk (KOF-Cr) Totalt fosfor Totalt nitrogen pH tungmetaller hydrokarboner fett/olje
Oljeutskillere bør testes 1-2 ganger årlig for
Hydrokarboner Eventuelt tungmetaller
Bestillingsskjema avløp Forurensingsforskriftens kapittel 4: Avløp

NÆRINGSMIDLER

Vi er akkreditert etter ISO Standard 17025:2017 på en rekke analyser til næringsmiddel.

Daglig utfører vi analyser på råvarer og ferdigvarer til store og små kunder.

Under ser du et utvalg av våre analysetilbud:

Total antall bakterier 30°C
Koliforme bakterier
E.coli
termostabile koliforme
Bacillus cereus
Enterobacteriaceae
Stafylococcus Aureus
Salmonella
Listeria monocytogenes
Mugg og Gjær

 

SLab utfører også analyse av miljøprøver (svaber) fra produksjonslokaler samt analyse av produksjonsvann og drikkevann.

 

 Bestillingsskjema Næringsmiddel (199kB)

Vi tilbyr holdbarhetstesting av utvalgte typer næringsmidler f.eks. fisk, med akkrediterte analyser, i henhold til kundens kriterier.

Eksempel på en holdbarhetsprøve er test på dag 0, dag 10, dag 14 og dag 18 for diverse bakterier.

Et eksempel på en analysepakke for rå fisk kan være

Kimtall/bedersvelsesbakterier (H2S)
Enterobacteriacea
Termotolerante Koliforme
Listeria kvantitativ <10.

Vi kan selvsagt utføre mange flere bakterie analyser – ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.

 Bestillingsskjema Næringsmiddel (199kB)

Etter krav fra EU’s matinformasjonsforordning 1169/2011 er det på de fleste matvarer obligatorisk med næringsdeklarasjon.

Næringsdeklarasjonen angir hva ferdigpakkede matvarer inneholder av energi, fett, mettede fettsyrer, karbohydrater, sukkerarter, protein og salt. Den obligatoriske informasjonen kan utvides med visse andre stoffer som ulike typer fettsyrer, kostfiber og innholdet av vitaminer og mineraler.

Næringsdeklarasjonen gjør det enklere for forbrukeren å finne ut hvilke næringsstoffer matvarene inneholder.

For å gjøre det lett for forbrukerne å sammenligne næringsinnholdet i ulike produkter, skal deklarasjonen alltid settes opp på samme måte, og angis per 100 g eller per 100 ml av matvaren. Dette gjelder også når produsentene frivillig velger å angi næringsinnholdet i matvarer.

SLab kan i samarbeid med andre laboratorier i Norge kan tilby næringsdeklarasjon.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

 

 Bestillingsskjema Næringsmiddel (199kB)

Næringsdeklarasjon – en oversikt (Mattilsynet.no)

SLab kan våren 2020 tilby uakkreditert analyse av farge og fett i fisk.

Vi arbeider med sikte på akkreditering av disse metodene internt.

Analysene kan om ønskelig utføres akkreditert gjennom våre underleverandører.

 Bestillingsskjema Næringsmiddel (199kB)

Dersom det finnes Listeria monocytogenes i produksjonsmiljøet vil det kunne være risiko for at Listeria også kan finnes i produkt. Derfor er det viktig å sjekke produksjonsmiljøet rutinemessig. Dette gjøres ved å svabre kritiske områder som kan komme i kontakt med produkt.

Svabrer og kluter er inkludert i  vår analysepris – derfor får du utstyr til prøvetaking gratis hos oss.

Produksjonsvann som brukes i produksjon av næringsmidler er også viktig å teste rutinemessig.

Vi kan selvsagt tilby en rekke analyser til miljøkontroll og utstyr til miljøkontroll av produksjon – ta kontakt med oss for mer spørsmål.

Bestillingsskjema for Miljøprøver produksjon (kommer)

Bestillingsskjema for Drikkevann (213kB)

AKVAKULTUR

Prøver fra fiskeslakteri /-pakkeri er en stor del av vår hverdag da de er en av våre største samarbeidspartnere.

Vi utfører akkreditert kvalitetskontroll på fisk som f.eks bakterieprøver og holdbarhetstester.

SLab tilbyr også miljøtester i produksjonslokale, test av produksjonsvann og avløp.

Ta kontakt med oss for pristilbud eller informasjon om våre analyser.

Bestillingsskjema næringsmidler (199kB)

Bestillingsskjema produksjonsmiljø (kommer)

Bestillingsskjema drikkevann (213kB)

SLab kan tilby en rekke analyser tilpasset fiskeoppdrett. Vi utfører en del analyser lokalt på laboratoriet på Stord, men har også gode samarbeidspartnere rundt i landet.

Vi utfører bakterietester på sjøvann og ferskvann, kjemiske analyser på avløpsprøver/Rensanlegg. Vi tar også imot algeprøver, resistenstesting av lakselus m.m.

 Bestillingsskjema akvakultur (200kB)

 Bestillingsskjema resistentest lakselus (283kB)

For å sikre riktig mengde/bruk av behandlingsmiddel mot lakselus er det viktig å sjekke følsomheten til lakselusa.

Vi har i mange år utført resistentest på lakselus for oppdrettsnæringen.

Vi utfører både klassisk og forenklet bioassay for behandlingsmidlene Salmosan, alphaMax, Slice og hydrogenperoksid.

 

Bestillingsskjema for resistenstest lakselus (283kB)

Brønnbåter må også sjekke drikkevannskvaliteten ombord. SLab er akkreditert i alle drikkevannsanalyser og kan tilby gode priser.

Dersom dere tar miljøprøver for f.eks listeria, kan vi også utføre denne analysen akkreditert.

Prøveflasker og listeriasvaber/-kluter får de gratis hos oss.

UV-prøver (sjøvann før og etter UV) kan laboratoriet på Stord  sjekke for total antall bakterier og vibrio med reduksjonsgrad. Prøvene testes også for UV-transmisjon.

For UV prøver trenger dere 500ml på FØR UV, og 1000ml på ETTER UV.

 Bestillingsskjema for akvakultur (283kB)

 Bestillingsskjema drikkevann  (213kB)

Bestillingsskjema produksjonsmiljø/Miljøprøver (kommer)

Vi kan teste de fleste mikrobiologiske analyser på sjøvann, uakkreditert. Men for fiskeindustrien har vi en egen UV-Sjø pakke:

Kimtall 22°C
Vibrio
Reduksjonsgrad kimtall
Reduksjonsgrad Vibrio
UV-Transmisjon

For en slik pakke trenger vi 500ml sjøvann «Før UV» og 1000ml sjøvann «Etter UV».

 

Bestillingsskjema akvakultur (200kB)

INDUSTRI OG YTRE MILJØ

SLab AS kan tilby en rekke analyser akkreditert i samarbeid med andre laboratorier i Norge.

Vi kan også bistå med prøvetaking og prøvetakingsutstyr/-emballasje.

Renseanlegg, slamprøver, oljeprøver er noe av de mange prøvene vi får inn.

Vi kan tilby bedriftsavtaler med gode priser – ta kontakt for mer informasjon. 

Bestillingsskjema for Annet (kommer)

Bestillingsskjema for Ytre Miljø (kommer)

SLab AS i samarbeid med laboratorier i Norge kan tilby analysetjenester for offhore bransjen.

Slam, utslippsprøvar, inneklima, drikkevannsanalyser er noen av det vi kan tilby.

Ta kontakt for uforplinkende tilbud.

Bestillingsskjema for drikkevann (213kB)

Bestillingsskjema for Ytre miljø (kommer)

Bestillingsskjema for Annet (kommer)

Skip under norsk flagg må forholde seg til norsk regelverk uansett hvor i verden de befinner seg. Dette gjelder også for drikkevannsforsyningen.

Det er endel flere krav til vannforsyningen i skip som produserer drikkevann ombord enn til vannforsyningen i skip som kun bunkrer drikkevann som er hentet fra land.

Vi kan tilby blant annet drikkevannsanalyser og prøvetaking om bord i skip.

Ta kontakt for priser på analyser evt. avtale prøvetaking.

 

Bestillingsskjema for drikkevann (213kB)

Bestillingsskjema for Annet (kommer)

 

(Kilde:Mattilsynet)

SLab kan i samarbeid med andre laboratorier utføre alle de fleste aktuelle analyser. 

For prøver av kompost/biorest testes normalt E.coli, Termostabile koliforme og salmonella (hygieniseringskontroll).

Ta kontakt for forespørsel på pris eller spørsmål angående andre analyser.

 Bestillingsskjema for Annet (kommer)

INNEKLIMA

Muggsopp oppstår som følge av fuktighet i vegger, tak eller ventilasjonskanaler. Sporene fra muggsopp kan i verste fall gi astma, hodepine, allergier og nedsatt allmentilstand. Det kan også resultere i bygningsmessige problemer.

Muggsoppsporer finnes naturlig i uteluft og ved hjelp av målingsinstrument kan vi identifisere rom eller områder med høyere sporeinnhold i forhold til uteluften i området.

Ved hjelp av instrument pumpes luft over en agarskål, som deretter inkuberes i 3-5 dager for videre konfirmering/ muggtypeklassifisering (ved mikroskopering).

Ta kontakt med oss for bestilling av muggmåling.

 

Bestillingsskjema for Annet (kommer)

For alle med utleige er det et lovkrav å kunne dokumentere gjennomført måling av radon.

Bor du i et radonutsatt område? 
Det kan du lett sjekke på Statens Strålevern sine nettsider www.nrpa.no.

Vi har radonsporfilmer og radon-måleinstrument for utleige.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

 

Bestillingsskjema for Annet (kommer)

Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg.

Asbest knyttes til alvorlige helsemessige problemer. Risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre bygg.

Arbeidsgiver eller byggherre som setter i gang vedlikeholds- eller bygningsarbeid, skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv. 

Ved uttak av prøver for asbest må det utvises forsiktighet. Prøvene må også pakkes i tette forpakninger med to lag plast.

SLab samarbeider med ekspertlaboratorier for asbest og fiberklassifisering, og kan ta imot materialprøver for analyse.

 

Bestillingsskjema for Annet (kommer)

Bestillingsskjema for Ytre miljø (kommer)

 

Kilde: Arbeidstilsynet

ANNET

Vi hjelper gjerne med prøvetaking.  Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp eller informasjon om vannprøvetaking, miljøprøver eller luftmålinger.

Avtal prøvetaking eller få informasjon her

SLab AS har i mange år satt opp prøveplan for både vannverk og bedrifter innen næringsmiddel.

Våre prøveplaner følger retningslinjene til mattilsynet.

Ta kontakt med oss per epost for mer informasjon.

Litt usikker på hvordan du skal sette opp ATP måleren din? Vi kan selvsagt hjelpe deg. 

Vi kan tilby VREG excel rapport, ferdig utfylt, for alle våre vannverk kunder (kostnadsfritt).