AVLØPSVANN

Utslipp av avløpsvann er regulert gjennom forurensingsforskriften. Dette innbefatter både utslipp av sanitæravløpsvann (kloakk), utslipp fra ulike industribedrifter, samt oljeholdig avløpsvann fra f.eks. oljeavskillere. Prøver av avløpsvann må ofte tas jevnt over en eller flere dager. Kommunale og private virksomheter med vesentlig utslipp skal ha utslippstillatelse fra Fylkesmannen med egne spesifiserte krav til analyser av avløpsvann, og/eller slam.

 

For sanitært avløpsvann testes normalt

Suspendert stoff
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF-5)
Totalt fosfor

 

Avløpsvann fra industrivirksomheter kan inkludere

Suspendert stoff
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF-5)
Kjemisk oksygenforbruk (KOF-Cr)
Totalt fosfor
Totalt nitrogen
pH
tungmetaller
hydrokarboner
fett/olje

 

Oljeutskillere bør testes 1-2 ganger årlig for

Hydrokarboner
Eventuelt tungmetaller

 

Bestillingsskjema avløp

Forurensingsforskriftens kapittel 4: Avløp (lovdata.no)